Услуги

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН на ЖИЛИЩНИ и ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Един от аспектите на нашата работа е създаването на интериорни проекти. Цялостни или частични. На апартаменти, еднофамилни, многофамилни сгради, също и на обществени пространства (хотели, офиси).

От идея, през концепция, до изпълнението и завършването на интериора. Работим с желание, търпение, обръщаме внимание на детайлите, спазваме срокове и се стремим да удовлетворим клиента и да изпълним неговите изисквания и желания.

Проектирането на интериор е деликатна задача, предизвикателство за нас, да успеем да удовлетворим желанията на клиента, да създадем дома/мястото на мечтите му, в което той да се чувства комфортно. Стремим се да създаваме интериори, характерни с естествени нюанси, светли, вдъхващи позитивна енергия.

При желание да работим заедно, препоръчваме първоначална безплатна консултация на място на обекта, за да се уточнят изискванията, условията и желанията на клиента. Тогава се уточняват параметрите на офертата, която ще се изготви от наша страна. Съответно да се огледа обекта, да се дадат нашите препоръки как да се действа.

Работата ни с интериор включва пълно заснемане на съществуващото положение на място на обекта, дигитализиране на обекта, изчертаване на функционални схеми с предложения и изготвяне на Идеен проект с визуализации с цвят и материали. На базата на одобрения идеен проект от страна на клиента се изготвя Работен проект, включващ чертежи за осветление, електроинсталации, ВиК, отопление, вентилация, спесификации, дизайн на мебели и индивидуално обзавеждане при желание.

Предлагаме и авторски надзор, консултация при избор на материали.

Предлагаме доверени фирми за изпълнение на строителството, с което даваме гаранция за прецизно изпълнение по проект и чертежи.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

ИДЕИ И ПРИМЕРИ ПРЕДИ/СЛЕДSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

КОНСУЛТАЦИИ

Извършваме консултации относно различните аспекти в архитектурата и строителството, които включват следните дейности:

 • Проектиране на нова сграда – какви са необходимите документи за започването на проекта, какви са частите, които включва такъв проект. Избор на подходящи конструктивни схеми, на строителни материали, фирми на изпълнение.
 • Преустройство;
 • Промяна на предназначение;
 • Надстрояване;
 • Реконструкция на съществуващи сгради;
 • Избор на парцел  – да изясним и да помогнем на клиента как да се ориентира в пазара на недвижими имоти.

Save

Save

Save

Save

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

За започване на проектирането са необходими следните документи:

 • Документи за собственост на терена/парцела
 • Скица с виза за проектиране или извадка от ПУП
 • Становища и данни от експлоатационните дружества – ВиК, Ел, др.
 • Геодезическо заснемане на терена
 • Геоложки и хидрогеоложки проучвания на терена.

Идейният и Технически проект включват следните проектни части по специалности:

 • Част Архитектура
 • Част Конструкция и Оценка за съответствие (технически контрол)
 • Част Електро
 • Част ВиК – Водопровод и Канализация
 • Част ОВК – Отопление, Вентилация и Климатизация
 • Част Енергийна ефективност и Оценка за съответствие – Доклад
 • Част Геодезия – снимка, трасировъчен план и вертикална планировка
 • Част ПБЗ – План за Безопасност и Здраве
 • Част Пожарна безопасност
 • Част Паркоустрояване и благоустрояване – Озеленяване
 • ПУСО – План за управление на строителните отпадъци
 • ОВОС– оценка на въздействието върху околната среда
 • Геология.

С посочените документи , с Идейния/Техническия проект и сключените предварителни договори с експлоатационните дружества от страна на Инвеститора, може да се пристъпи към издаването на строително разрешение на обекта от узаконяващия орган (общината).

Save

Save

Save

Save

АВТОРСКИ НАДЗОР

Надзорът по специалностите гарантира правилното и точно изпълнение на проекта.

Save

Save

Save

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

Относно спецификата и особеностите на проекта. Събират се данни за него, за реализацията му, за факторите, които му влияят и след изготвянето им може да се пристъпи към задействането на проекта и неговата оценка за възможностите му на:

 • Застрояване – вид и местоположение в парцела
 • Максимална височина на сградата – кота корниз
 • Плътност на застрояване
 • Минимална площ на озеленяване
 • Максимална разгърната застроена площ – РЗП
 • Ограничителни линии
 • Анализиране на инфраструктурата според наличието на съществуващи или липса на ВиК, ЕЛ комуникации
 • Инженерни проучвания – геология, геодезия.

Save

Save

Save

invest

ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ОБЕКТА

Изработване на 3Д модел на обекта и фотореалистично изображение със светлина, материали и среда

Save

Save

invest

РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН

 • Външна реклама;
 • Дизайн на фирмени лога.

Save

Save

Save